دیکشنری م مولنیا (Molniya)


مولنیا (Molniya)

مولینا نام مجموعه ای از ماهواره های ارتباطی روسیه است. ماهواره های مولینا  بر فراز قلمرو CIS (جامعۀ کشورهای مستقل مشترک المنافع .م) می گردند. ماهواره های مولینا ارتباطات رادیویی، تلویزیونی و مخابراتی را میسر می سازند.

منبع :  www.noojum.com