دیکشنری ا الكترون (electron)


الكترون (electron)

الكترون يك ذره است. الكترون يكي از اجزاء اتم است. همچنين الكترون‌ها جداي از اتم‌ها مي‌توانند يافت شوند. اكثر فعاليت‌هاي الكتريكي و مغناطيسي توسط الكترون‌ها انجام مي‌شود.

الكترون‌ها به دور هسته اتم مي‌گردند.

منبع :  www.noojum.com