دیکشنری ر رخگرد (libration)


رخگرد (libration)

رخگرد یکی از حرکات ظاهری ماه است. رخگردها به ما اجازۀ رؤیت بیش از 50 درصد سطح ماه را می دهند. این منطقه از ماه که همیشه رو به روی زمین می باشد، دقیقاً یکسان نیست. به دلیل رخگرد ماه، در مدت یک دورۀ زمانی می توان 59 درصد از سطح آن را مورد مطالعه قرار داد، اما در آن واحد نمی توان بیش از 50 درصد ماه را مشاهده کرد.

اگر ماه برای مدت طولانی مشاهده گردد، رخگردها موجب می شوند که ماه را کمی چرخیده ببینیم.

منبع :  www.noojum.com