دیکشنری ک كيهان (cosmo)


كيهان (cosmo)

كيهان، پيشوندي است كه به معناي جهان يا فضا به كار مي‌رود.

كلمه كيهان نورد به معني فضانورد است.

منبع :  www.noojum.com