دیکشنری ح حوت جنوبی (ماهی جنوبی) (Piscis Austrinus)


حوت جنوبی (ماهی جنوبی) (Piscis Austrinus)

حوت جنوبی نام یک صورت فلکی است که فقط در نیمکرۀ جنوبی دیده می شود. این صورت فلکی فقط یک ستارۀ درخشان به نام فَم الحوت دارد.

حوت جنوبی گاهی ماهی جنوبی نیز خوانده می شود.

منبع :  www.noojum.com