دیکشنری ش شاتل فضایی هرمس (Hermes space shuttle)


شاتل فضایی هرمس (Hermes space shuttle)

هرمس طراحی برای یک شاتل فضایی است. این طرح توسط آژانس فضایی اروپا مورد بهره برداری قرار گرفته و توسط فرانسه رهبری شده است. این طرح یک فضاپیمای بسیار کوچک خواهد بود که با استفاده از راکت آرین پرتاب خواهد گردید.

هر مس باید قبل از پایان قرن پرتاب گردد.

منبع :  www.noojum.com