دیکشنری د ديسك (صفحه) (disc)


ديسك (صفحه) (disc)

ديسك يك ستاره يا سياره، چهره دايره‌اي شكل آن است كه توسط شخصي كه نظاره‌گر آن است ديده مي‌شود.

چهره خورشيد يك ديسك مدور است.

منبع :  www.noojum.com