دیکشنری ق قدر مطلق (absolute magnitude)


قدر مطلق (absolute magnitude)

قدر مطلق، قدري (روشنايي.م) است كه يك ستاره بايد داشته باشد تا بتوان از فاصله 10 پارسك يا 6/32 سال نوري مشاهده نمود. اين مقدار بستگي به درخشش ستاره به هنگامي كه توسط چشم انسان ديده مي‌شود، دارد. يك ستاره با قدر 1، صد برابر درخشانتر از يك ستاره با قدر 6 است.

قدر مطلق ذنب با قدر مطلق خورشيد يك ضريب 11 تفاوت دارد كه به اين معني است كه ذنب 70000 بار از خورشيد درخشانتر است.

منبع : www.noojum.com