دیکشنری س سمت القدم (نظیر السمت)(nadir)


سمت القدم (نظیر السمت)(nadir)

سمت القدم، نقطه ای واقع در کرۀ سماوی است که در سمت زیر پای مشاهده گر قرار دارد. البته مشاهده گر قادر به دیدن سمت القدم نیست.

سمت القدم متضاد سمت الرأس است که دقیقاً بالای سر می باشد.

منبع :  www.noojum.com