دیکشنری ف فعالیت خورشیدی (solar activity)


فعالیت خورشیدی (solar activity)

فعالیت خورشیدی، توصیف فعالیت انرژی زایی خورشید است. این فعالیت شامل لکه های خورشیدی، شراره  های خورشیدی، مشعل ها و زبانه ها می شود. دانشمندان دریافته اند که حالت فعالیت خورشیدی در تغییر است. مثلاً تعداد لکه های خورشیدی هر 11 سال تغییر می کند.

تعدادی از دانشمندان، فعالیت خورشیدی را مورد مطالعه قرار دادند.

منبع :  www.noojum.com