دیکشنری آ آژانس ملی توسعۀ فضایی (ناسدا) (NASDA)


آژانس ملی توسعۀ فضایی (ناسدا) (NASDA)

آزانس ملی توسعۀ فضایی،  (National Space Development Agency) یک آژانس دولتی ژاپن است. این آژانس مسئوولیت برنامه های فضایی ژاپن را به عهده دارد. این آژانس به اختصار ناسدا نامیده می شود.

ناسدا در ارتباط نزدیک با آژانس های مشابه در دیگر کشورها کار می کند.

منبع :  www.noojum.com