دیکشنری آ آسترولوژي (احكام نجوم) (astrology)


آسترولوژي (احكام نجوم) (astrology)

آسترولوژي، موضوعي است كه مكان ماه، خورشيد و سيارات را در مقابل زمينه آنها در منطقه البروج به هنگام تولد يك شخص بررسي مي‌كند. اين روش مدعي است كه قادر به پيش‌بيني شخصيت و رفتار افراد است.

اساس و پايه علمي واضحي براي آسترولوژي وجود ندارد.

منبع :  www.noojum.com