دیکشنری د ديون (Dione)


ديون (Dione)

ديون يكي از اقمار زحل با اندازه متوسط است. اين قمر با قطري معادل 1120 كيلومتر تقريباً گرد يا كروي شكل است. اين قطر آن را از لحاظ بزرگي چهارمين قمر زحل قرار داده است. ديون از يخ كه با مقدار كمي سنگ مخلوط ا ست، ساخته شده است.  بر روي ديون تعدادي گودال كه بر اثر ضربه درست شده‌اند، وجود دارد كه ناشي از برخورد شهاب سنگها هستند.

وويجر 1 از كنار ديون عبور كرد و تصاويري از سطح آن گرفت.

منبع :  www.noojum.com