دیکشنری پ پلوتو (Pluto)


پلوتو (Pluto)

پولوتو سیاره ای در منظومۀ شمسی است. پلوتو کوچکترین سیاره است. پلوتو معمولاً نهمین سیاره به نسبت دوری از خورشید است، اما یک مدار غیرعادی دارد. این بدان معنی است که از سال 1979 تا سال 1999 میلادی پلوتو از نپتون به خورشید نزدیکتر گردیده است. مدار پلوتو به طور خیلی واضح با مسیر خورشید زاویه دارد. این زاویه بیش از 17 درجه می باشد. دانشمندان بر سطح پلوتو متان یخ زده یافته اند. آنها فکر می کنند که این بدین معنی است که پلوتو یک سطح صخره ای با یک هسته جامد  از سنگ یا آهن دارد.

پلوتو در سال 1930 میلادی کشف گردید.

منبع :  www.noojum.com