دیکشنری ق قطب ها (poles)


قطب ها (poles)

قطب ها دو نقطه بر سطح زمین می باشند. قطب شمال در شمالگان در مدار عرض جغرافیایی شمالی o90 و قطب جنوب در جنوبگان در مدار عرض جغرافیایی جنوبی o90 قرار دارد.

هر دو قطب با یک لایۀ ضخیم پوشیده شده اند.

منبع :  www.noojum.com