دیکشنری ت تاج (corona)


تاج (corona)

تاج، بيروني ترين قسمت جو خورشيد است. اين قسمت به تاج داخلي و خارجي تقسيم مي‌گردد. تاج خورشيدي به طور طبيعي فقط به هنگام يك خورشيد گرفتگي كامل قابل رويت است. تاج داخلي از گازهايي با دمايي بسيار بالا حدود دو ميليون درجه كلوين تشكيل شده است. تاج خارجي اساساً از يون تشكيل شده است.

شكل تاج خورشيدي توسط فعاليت خورشيد تغيير پيدا مي‌كند.

منبع :  www.noojum.com