دیکشنری م مشتری (Jupiter)


مشتری (Jupiter)

مشتری یک سیاره در منظومۀ شمسی است. مشتری بزرگترین سیارۀ منظومۀ شمسی است که اندازۀ آن 11 برابر زمین است. این سیاره پنجمین سیارۀ نزدیک به خورشید است. مشتری توپی غول پیکر از هیدروژن مایع و گاز است. این سیاره به سرعت حول محور خود می چرخد. این عمل موجب سرازیر شدن گاز و مواد مایع از قطب ها و برآمده شدن آنها در استوا می شود. پایونیر 10 و 11 و وویجر 1 و 2 بر فراز مشتری پرواز کردند. میدان مغناطیسی مشتری 4000 برابر قویتر از میدان مغناطیسی زمین است. دانشمندان از این سیاره امواج رادیویی دریافت کرده اند. در مشتری حیات وجود ندارد.

مشتری ممکن است یک هستۀ صخره ای کوچک داشته باشد.

منبع :  www.noojum.com