دیکشنری ا انرژيا (Energia)


انرژيا (Energia)

انرژيا نام يك راكت است. اين راكت در اتحاد جماهير شوروي ساخته شد. از انرژيا براي قرار دادن ماهواره‌هاي بالاي وزن 100 تن در مدار استفاده شده است. همچنين انرژيا براي پرتاب شاتل فضايي بوران مورد استفاده قرار گرفته است.

قدرت انرژريا حدود قدرت راكت ساترن است كه انسان را به ماه انتقال داد.

منبع :  www.noojum.com