دیکشنری ر روز (day)


روز (day)

يك روز، زماني است كه زمين براي هر بار گردش يا چرخيدن حول محور خود صرف مي‌كند. يك روز خورشيدي زماني است كه زمين يكبار با در نظر گرفتن خورشيد به دور خود مي‌گردد. طول يك روز خورشيدي حقيقي به خاطر اين كه مدار گردش زمين به دور خورشيد مدور نيست، متغير است. ميانگين طول روز خورشيدي در سال 24 ساعت است.

اكثر سال‌هاي 365 روز طول مي‌كشند.

منبع :  www.noojum.com