دیکشنری ش شبکه تداخل سنجی رادیویی چند جزیی (مرلین) (MERLIN)


شبکه تداخل سنجی رادیویی چند جزیی (مرلین) (MERLIN)

شبکه تداخل سنجی رادیویی چند جزیی)  Multi-Element Radio- Linked Interferometer Network)  یک گروه  از بشقاب های رادیویی می باشند که به رصدخانۀ جادرل بنک در انگلستان مربوط است. هر پنج بشقاب رو به یک قسمت آسمان قرار دارند.

پنج بشقاب مرلین قدرتمندتر از یک بشقاب بسیار بزرگ می باشند.

منبع :  www.noojum.com