دیکشنری ک كهكشان گردابي (Whirlpool Galaxy)


كهكشان گردابي (Whirlpool Galaxy)

كهكشان گردابي، يك كهكشان مارپيچ در صورت فلكي سگ‌هاي تازي است. اين كهكشان در حدود 13 ميليون سال نوري از زمين فاصله دارد. كهكشان گردابي از كهكشان راه شيري كوچكتر است. اين كهكشان رو به زمين قرار دارد؛ بنابراين بازوهاي مارپيچ آن واضح هستند. در مركز اين كهكشان، غول‌هاي قرمز وجود دارند.

كهكشان گردابي اولين كهكشاني بود كه شكل مارپيچ خود را نشان داد.

منبع :  www.noojum.com