دیکشنری ط طبقه بندی هابل (hubble Classification)


طبقه بندی هابل (hubble Classification)

طبقه بندی هابل روشی برای تفکیک و گروه بندی کهکشان هاست. در این روش از شکل کهکشان استفاده می شود. در طبقه بندی هابل کهکشان دارای سه گروه اصلی می باشند: کهکشان های بیضوی، کهکشان های مارپیچی و کهکشان های مارپیچی میله ای. این روش به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته، زیرا راهی ساده برای توصیف کهکشان هاست.

طبقه بندی هابل توسط اخترشناس امریکایی ادوین هابل صورت گرفت.

منبع :  www.noojum.com