دیکشنری ا ایستگاه ردیابی و رله داده ها (TDRS)


ایستگاه ردیابی و رله داده ها (TDRS)

ایستگاه ردیابی و رله داده ها (Tracking and Data Relay Station) سیستمی متشکل از چهار ماهواره است. این ماهواره ها به وسیلۀ شاتل های فضایی از سال 1983 تا 1989 میلادی پرتاب گردیدند. ایستگاه ردیابی و رله داده ها می تواند فضاپیمای پرتاب شده توسط ناسا را ردیابی و با استفاده از سیستم مخابراتی، اطلاعات و فرمان ها را ردو بدل نماید.

ایستگاه ردیابی و رله داده ها، اولین سیستم ردیابی ماهواره ای در فضا می باشد.

منبع :  www.noojum.com