دیکشنری ب بازمانده های ابر نواختر (supernova remnant)


بازمانده های ابر نواختر (supernova remnant)

بازمانده های ابر نواختر موادی هستند که توسط انفجار یک ستاره به صورت ابر نواختر در فضا پخش می شوند. برخی بازمانده های ابرنواخترها با چشم غیرمسلح قابل رؤیت می باشند. برخی دیگر که امواج رادیویی یا اشعه X بیرون می دهند، تا کنون کشف گردیده اند.

سحابی خرچنگ یک باقی ماندۀ ابر نواختر می باشد.

منبع :  www.noojum.com