دیکشنری ا اوبرون (Oberon)


اوبرون (Oberon)

اوبرون نام یکی از اقمار اورانوس است. این قمر دارای قطری معادل 1600 کیلومتر است.

اوبرون تقریباً 600000 کیلومتر از اورانوس فاصله دارد.

منبع :  www.noojum.com