دیکشنری م متوقف شدن (hold)


متوقف شدن (hold)

متوقف شدن به معنی متوقف کردن عمل چیزی است که احتمالاً برای مدتی کوتاه باشد. متوقف شدن چیزی معمولاً فقط هنگامی صورت می گیرد که یک مشکل یا خطر به وجود آمده باشد که باید از آن جلوگیری شود.

بعد از فاجعه چلنجر، برنامه فضایی برای دو سال متوقف شد.

منبع :  www.noojum.com