دیکشنری س سيگنوس 1-X (دجاجه، ماكيان) Cygnus X-1


سيگنوس 1-X (دجاجه، ماكيان) Cygnus X-1

سيگنوس X-1 يك منبع پر قدرت اشعه‌هاي x است كه در صورت فلكي دجاجه يا قو پيدا شده است. سيگنوس X-1 در كهكشان ما قرار دارد. اين يك ستاره دو تايي است، يك ابرغول درخشان كه به دور همتاي حجيم ولي غير قابل رويت در حال چرخيدن است.

همتاي تاريك سيگنوس X-1 كه 6 تا 15 برابر خورشيد ماست احتمالاً يك سياهچاله است.

منبع :  www.noojum.com