دیکشنری ا اکسیژن (oxygen)


اکسیژن (oxygen)

اکسیژن یک عنصر شیمیایی است جو زمین حدوداً دارای 20 درصد اکسیژن است. اکسیژن همچنین در آب و موجودات زنده نیز وجود دارد.

زندگی بر روی زمین بدون اکسیژن امکان نخواهد داشت.

منبع :  www.noojum.com