دیکشنری س سال (year)


سال (year)

يك سال، مقدار زماني است كه به طول مي‌انجامد تا زمين در مدار خود به دور خورشيد بگردد. يك سال نجومي، چرخش زمين را در ارتباط با ستارگان اندازه مي‌گيرد. اين سال 256/365 روز به طول مي انجامد. در استخراج تقويم‌ها، يك سال، اندازه‌گيري مهمي از زمان محسوب مي‌گردد.

به دليل اين كه يك سال عدد صحيحي از روزها نمي‌باشد، بعضي از تقويم‌ها هر چهار سال يكبار، يك روز به سال اضافه مي‌كنند.

منبع :  www.noojum.com