دیکشنری ن ناو فرماندهي (command module)


ناو فرماندهي (command module)

ناو فرماندهي قسمتي كوچك و گنبدي شكل از فضاپيماي آپولو بود. سه فضانورد در ناو فرماندهي به ماه مسافرت كردند. ناو فرماندهي مركز كنترل گروه و اقامتگاه افراد بود. ناو فرماندهي در هنگام بازگشت به زمين به دليل ورود دوباره به جو زمين، توسط سپر حرارتي از حرارت آتشين ناشي از ورود به جو زمين، محافظت مي‌شد. بعد از آن چترهاي نجات باز شد و ناو فرماندهي به آرامي داخل دريا افتاد.

ناو فرماندهي آپولوي 17 آمريكا نام داشت.

منبع :  www.noojum.com