دیکشنری ک کهکشند (neap tide)


کهکشند (neap tide)

کهکشند، یک جذر و مد است که دوبار در طول ماه به هنگامی که ماه به صورت نیم قرص در آمده است، اتفاق می افتد. در یک کهکشند، بیشترین سطح بالا آمدگی آب در پایین ترین حد چرخۀجزر و مد قرار دارد.

کهکشند، درست بعد از ربع اول و سوم ماه اتفاق می افتد.

منبع :  www.noojum.com