دیکشنری س سیارات درونی (سیارات زمینی) (terrestrial planets)


سیارات درونی (سیارات زمینی) (terrestrial planets)

سیارات درونی، نامی است که به چهار سیارۀ نزدیک به خورشید داده اند. این سیارات عطارد، زهره، زمین و مریخ هستند. سیارات درونی اجرامی جامد و صخره ای هستند. مدار این سیارات به دور خورشید، تقریباً نزدیک به دایره است.

تمام سیارات درونی مورد اصابت شهاب سنگ ها قرار می گیرند.

منبع :  www.noojum.com