دیکشنری ک كهكشان كوتوله (dwarf galaxy)


كهكشان كوتوله (dwarf galaxy)

يك كهكشان كوتوله، كهكشاني فوق‌العاده كم نور است. علت كم نوري اين كهكشان‌ها مي تواند يكي از دو عامل زير يا هر عامل باشد: كهكشان كوتوله خيلي كوچك است و يا خيلي درخشان نيست. فقط كهكشان كوتوله‌اي را مي‌توان ديد كه كاملاً نزديك زمين است. اكثريت كهكشان‌هاي كوتوله قابل كشف نيستند.

 

دانشمندان نمي‌دانند در جهان چند كهكشان كوتوله وجود دارد يا اين كه اين كهكشان‌ها در كجا پيدا مي‌شوند.

منبع :  www.noojum.com