دیکشنری ف فضاپیما (Spacecraft)


فضاپیما (Spacecraft)

فضاپیما وسیله ای است که در فضا کار می کند. هرفضا پیما یک مأموریت دارد. فضاپیماها دارای انرژی مورد نیاز خود هستند. آنها همچنین کامپیوترهایی قوی دارند که با ایستگاه های زمینی و مراکز کنترل مأموریت ارتباط برقرار می کنند. برخی فضاپیماها در مدار خود به دور زمین می گردند. برخی دیگر بین سیاره ای می باشند. فضاپیماها موارد استفادۀ متعددی دارند که شامل ارتباطات، بررسی وضع هوا و مشاهدات علمی می شود.

یک فضا پیما می توانند با سرنشین یا بدون سرنشین باشد.

منبع :  www.noojum.com