دیکشنری ت توپکس (TOPEX)


توپکس (TOPEX)

TOPEX پروژه ای است که  ناسا و فرانسه سال های متمادی مشترکاً روی آن کار کرده اند. لفظ TOPEX از آزمایش های توپوگرافی گرفته شده است. در این پروژه برای اندازه گیری ارتفاع اقیانوس از رادار استفاده خواهد شد که این کار با دقت بیشتری نسبت به اندازه گیری های قبلی انجام خواخد شد. TOPEX همچنین نمودار جریان های موجود در اقیانوس ها را ترسیم خواهد نمود. TOPEX یک قسمت از پروژه بسیار بزرگتر و معروف به نام «مأموریت به زمین» است.

نام فرانسوی TOPEX پازیدون است.

منبع :  www.noojum.com