دیکشنری گ گرانش (gravitation)


گرانش (gravitation)

گرانش، کشش یا جاذبه ای است که بین تمامی اشیاء جرم دار ایجاد می شود. شیئی با گرانش قوی مانند زمین، اشیاء با گرانش ضعیفتر مانند ماه را به طرف خود می کشد. گرانش و قوانین مربوط به آن به ما کمک می کند تا از چگونگی شکل گیری جهان مطلع شویم.

قوانین گرانش نیوتن و تئوری نسبیت اینشتاین هر دو چگونگی عمل گرانش را توضیح می دهند.

منبع :  www.noojum.com