دیکشنری ف فضا (space)


فضا (space)

فضا، توصیف نواحی بین تمام اجرام جهان می باشد. فضا به طور کامل خالی نیست. فضا دارای میدان های مغناطیسی، تشعشعات الکترومغناطیسی، ابرهای گاز هیدروژن و ذرات غبار می باشد. فضا با استفاده از تلسکوپ ها، ماهواره ها و فضاپیماهای تحقیقاتی مورد کاوش قرار می گیرد.

فضا، جو سیارات یا ستارگان را شامل نمی شود.

منبع :  www.noojum.com