دیکشنری س سلول سوخت (fuel cell)


سلول سوخت (fuel cell)

سلول سوخت یک منبع انرژی است. این سلول نوعی باطری است. سلول سوخت، هیدروژن و اکسیژن را برای تولید الکتریسیته با هم ترکیب می کند. در این صورت سلول سوخت، آب نیز تولید می کند. سلول سوخت می تواند در مناطقی از فضا که نور خورشید کافی برای صفحه های خورشیدی وجود ندارد، مورد استفاده واقع گردد.

خورشید بسیار ضعیف است، مورد استفاده قرار می گیرند.

منبع :  www.noojum.com