دیکشنری د دنباله دار انكه (Encke's Comet)


دنباله دار انكه (Encke's Comet)

دنباله دار انكه، يك دنباله دار كوتاه دوره است. پريود چرخش آن در مدار به دور خورشيد 3/3 سال است. دنباله‌دار انكه براي اولين بار در سال 1786 ميلادي در پاريس در كشور فرانسه رويت شد.

دانشمندان آنجا، براي ديدن دوباره دنباله‌دار انكه مدت زيادي را انتظار نكشيدند.

منبع :  www.noojum.com