دیکشنری م موج (wave)


موج (wave)

موج، حركت برخي از انواع انرژي را توصيف مي كند. انرژي در يك موج نوسان مي‌كند؛ يعني به طرف عقب و جلو يا بالا و پايين در يك الگوي ثابت حركت مي‌كند. نور مادون قرمز و ماوراء بنفش اشكالي از انرژي هستند كه به صورت امواج سير مي‌كنند. تمام تشعشعات الكترومغناطيسي به صورت امواج سير مي‌كنند. فركانس و طول موج، امواج مختلف را اندازه گيري مي‌كنند.

يك راديو تلسكوپ امواج راديويي را براي مطالعه دانشمندان جمع آوري مي‌كند.

منبع :  www.noojum.com