دیکشنری م منطقه البروج (zodiac)


منطقه البروج (zodiac)

منطقه البروج،گروهي 12 تايي از صور فلكي است. به نظر مي رسد در طول يكسال خورشيد و سيارات از 12 صورت فلكي عبور مي‌كنند. دانشمندان كشف كرده‌اند كه خورشيد از سيزدهمين فلكي ، حوا (مارافساي) نيز عبور مي كند.

12 صورت فلكي منطقه البروج عبارتند از:

حمل (بره)، ثور، جوزا (دو پيكر)، سرطان (خرچنگ)، اسد (شير)، سنبله (عذرا)، ميزان، عقرب، قوس، جدي (بزغاله نر) ، دلو و حوت (ماهي)

منبع :  www.noojum.com