دیکشنری ا اخترشناسی رادیویی (radio astronomy)


اخترشناسی رادیویی (radio astronomy)

اختر شناسی رادیویی، مطالعۀ امواج رادیویی ارسال شده توسط اجرام واقع در فضا می باشد. امواج رادیویی توسط آنتن ها جمع می شوند و سپس به صورت صوت منتشر شده یا تقویت می گردند تا بتوان آنها را ضبط کرد.

اخترشناسی رادیویی برای مطالعۀ خورشید، برخی سیارات، ستاره های بخصوصی، کهکشان ها و جهان آغازین مورد استفاده قرار گرفته شده است.

منبع :  www.noojum.com