دیکشنری آ آلفا – نهر (اخرالنهر) (Achernar)


آلفا – نهر (اخرالنهر) (Achernar)

آلفا – نهر ستاره‌اي در صورت فلكي نهر يا رودخانه مي‌باشد. اين ستاره از نظر درخشش نهمين ستاره در آسمان است و داراي رنگ آبي روشن است كه با چشم غير مسلح رويت مي‌شود. آلفا – نهر در نيمكره جنوبي قرار دارد. اين ستاره در آسمان جنوبي به قدري از استوا دور است كه از اروپا و امريكاي شمالي ديده نمي‌شود. درخشش آلفا – نهر 780 برابر خورشيد است.

آلفا – نهر در فاصله 85 سال نوري از خورشيد قرار دارد.

منبع :  www.noojum.com