دیکشنری ع علم فضانوردي (astronautics)


علم فضانوردي (astronautics)

علم فضانوردي علم سير در فضاست. در اين علم ماشين‌هاي فضايي كه با سرنشين و بدون سرنشين هستند، مورد مطالعه قرار مي گيرند. علم فضانوردي همچنين شامل ساختمان راكت‌هاي نيرومند يا وسايل پرتاب است كه به غلبه بر كشش جاذبه زمين نياز دارند. علم فضانوردي همچنين گونه‌هاي مختلف فضاپيما و ماموريت‌هاي آنها را مورد مطالعه قرار مي‌دهد.

علم فضانوردي از آخرين تكنولوژي جديد بهره مي‌جويد.

منبع :  www.noojum.com