دیکشنری ک كاهنده (waning)


كاهنده (waning)

كاهنده، توصيف يكي از حالت هاي ماه است. ماه كاهنده به نظر مي رسد كه اندازه آن كم شده و يا در حال كاهش يافتن است عمل فوق به اين دليل صورت مي‌گيرد كه نور منعكس شده خورشيد توسط سطح ماه به پشت زمين بر مي‌گردد؛ بنابراين قسمت كمتري از آن رويت مي‌شود. متضاد كاهنده، فزاينده است.

يك ماه كاهنده، حالت بين يك ماه كامل و يك ماه نو ميباشد.

منبع :  www.noojum.com