دیکشنری ا اتاق احتراق (combustion chamber)


اتاق احتراق (combustion chamber)

اتاق احتراق قسمتي از يك راكت است. اين اتاق بخشي از موتور است كه در آن سوزاندن سوخت صورت مي‌گيرد. اتاق احتراق و سوزن مخروطي شكل موتور راكت با هم اتاق رانش راكت ناميده مي‌شوند.

اتاق احتراق، براي ايجاد فشار خيلي زيادي طراحي شده است.

منبع :  www.noojum.com