دیکشنری م مرکز فضایی کندی (Kennedy Space Centre)


مرکز فضایی کندی (Kennedy Space Centre)

مرکز فضایی کندی قسمتی از سایت پرتاب راکت کیپ کاناورال در ایالات متحده امریکاست. کیپ کاناورال پایگاه اصلی مطالعات فضایی ایالات متحده است. شاتل های فضایی از سکو های پرتاب مرکز فضایی کندی پرتاب می شوند و در همان جا نیز به زمین می نشینند.

مرکز فضایی کندی برای برگشت شاتل های فضایی، یک باند مخصوص دارد.

منبع :  www.noojum.com