دیکشنری س سحابی کله اسبی (Horsehead nebula)


سحابی کله اسبی (Horsehead nebula)

سحابی کله اسبی، یک سحابی در صورت فلکی جبار (شکارچی) است. کله اسب یک سحابی تاریک است که از غبار ساخته شده است. این سحابی می تواند در مقابل نوری که از یک ابر روشن سحابی گسیلشی (نشری) به آن می تابد، به وضوح رؤیت شود.

سحابی کله اسبی به سادگی توسط شکلش به هنگامی که در یک عکس دیده می شود، قابل تشخیص است.

منبع :  www.noojum.com