دیکشنری ت تشعشعات 21 سانتی متری (twenty-one-centimetre radiation)


تشعشعات 21 سانتی متری (twenty-one-centimetre radiation)

تشعشعات 21 سانتی متری نوعی از امواج رادیویی است. این امواج رادیویی در تمام جهان یافت می شوند. به نظر می رسد منشأ آنها از ابرهای گاز هیدروژن می باشد. این گروه امواج رادیویی دارای طول موجی حدود بیست و یک سانتیمتر هستند لذا این نام به آنها اطلاق گردیده است. دانشمندان می توانند از تشعشعات بیست و یک سانتیمتری به منظور یافت و نقشه برداری از لکه های هیدروژن در آسمان استفاده کنند.

تشعشعات 21 سانتیمتری به دانشمندان نشان داد که دمای هیدروژن در جهان حدود o170- (270- .م) سلسیوس است.

منبع :  www.noojum.com