دیکشنری س سهيل (آلفا – حمال) (Canopus)


سهيل (آلفا – حمال) (Canopus)

سهيل، ستاره‌اي واقع در صورت فلكي كارينا يا حمال است. ستاره سهيل دومين ستاره از نظر درخشندگي در آسمان است. ستاره سهيل از اروپا يا كانادا ديده نمي‌شود. ستاره سهيل از نيمكره جنوبي در شب هنگام زمستان به خوبي ديده مي‌شود. ستاره سهيل تقريباً 1200 سال نوري از زمين فاصله دارد.

دانشمندان عقيده دارند كه ستاره سهيل 200000 بار از خورشيد ما درخشانتر است.

منبع :  www.noojum.com